Nyt

17.5.2024 - 26.5.2024

Avajaiset 16.5.2024 klo 18, tervetuloa!

Laura Kopion (s.1981) taiteellisen työskentelyn lähtökohta on valtaan ja väkivaltaan liittyvien ongelmien tutkiminen filosofisina kysymyksinä, maalauksen keinoin. Teoksissaan hän pohtii näkymättömiin jäävää kärsimystä ja väkivallan tuottamia yhteiskunnallisia ongelmia, sekä historiaan ja muistamiseen liittyviä kysymyksiä vallan näkökulmasta. Hänen työskentelynsä keskiössä on yhteiskunnallisten valtasuhteiden muotojen, mekanismien, rituaalien ja vaivihkaisten yhteyksien tutkiminen ja purkaminen. Kopio on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun taideakatemiasta ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa taidehistoriaa ja filosofiaa.  

Emma Eats Bread and Butter koostuu erikokoisista, pääosin öljyllä kankaalle maalatuista teoksista.

Tarkastelen taiteellisessa työskentelyssäni valtaa ja sen eri muotoja, sekä näistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Kokonaisuutta kannatteleva teema kiteytyy saksalaisen ajattelijan ja säveltäjän Theodor Adornon ajatteluun ja sen voi kiteyttää lauseeseen “Kaiken totuuden ehto on tarpeessa antaa kärsimykselle ääni.” Adornossa ajattelijana minua kiehtoo paitsi hänen ajatuksensa, myös kykynsä kirjoittaa taiteesta tavalla jossa tulevat näkyväksi ne historialliset olosuhteet, joissa keskeiset tämän vuosisadan filosofit ja esteetikkot kirjoittivat. Hänen ajattelustaan hahmottuu lisäksi laajempi intellektuellin tehtävä, hetkenä, jolloin modernin utooppiset horisontit katosivat. 

Teoskokonaisuus on katsaus rooliin rakenteen näkökulmasta: Ihmisyyteen naiseutena sen moninaisissa muodoissa, maailmassa, jossa rooli ihmisenä on edelleen jotain, jonka joku muu kuin nainen tai naiseksi itsensä määrittävä määrittelee tai haluaa määritellä. Mitä naisina olemme, mitä saamme olla, kenelle, kuinka paljon ja millä tavalla? 

Teoksissani sukupuoli korostuu erityisesti luokkakysymysenä. Aihe näyttäytyy roolien kautta myös yhteiskunnallisena ja sosiaalisena asemana, siinä miten toiseutetut (ei sukupuolen kautta itse valitut) roolit ovat yhä leimallisia ja ylhäältäpäin annettuja. Pohdin teoksissani esitettyjen hahmojen kautta tai muodossa luokkayhteiskuntaan piilotettua sortavaa rakennetta, jota kapitalistinen järjestelmämme tukee mm. naisiin kohdistuvana taloudellisena epätasa-arvona ja väkivaltaisena kohteluna, niin konkreettisesti kuin rakenteellisella tasolla. Ihmisenä oleminen näyttäytyy yhteiskunnan valtasuhteiden muodossa ja tästä aiheutuvan sortavan rakenteen kautta laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä, jonka muotoja, mekanismeja ja rituaaleja teoksissani käsittelen.

Pyrin maalausteni avulla nostamaan esille piiloon jääviä laajempia vallan ilmenemismuotoja, sekä näistä vallankäytön muodoista seuraavia ongelmia. Olen pyrkinyt tuomaan esiin naisiin liitettyjä asemointeja ja historiaan ja nykypäivään kytkeytyviä kysymyksiä sortavan rakenteen näkökulmasta.  Elämme maailmassa, jossa heikkous, toimeentulemattomuus ja epäonnistuminen nähdään yksilön valintana. Luokkaerojen häivyttäminen yksilön valinnoiksi on yhteiskunnan tapa piilottaa heikommassa asemassa olevien ongelmat pois silmiemme edestä.

Alati muuttuva ja ajoittain hajoava pyrkimykseni on kuvata ihmisluonnon ristiriitaa yksityisen sekä jaetun sosiaalisen todellisuuden välille rakentuvien paineiden ristiaallokossa. 

15.5.2024 - 31.7.2024

Yö Kekri vol.3 Open Call - SURREALISMI / TAIDENÄYTTELY

(ENGLISH BELOW)

Surrealistinen taidesuuntaus sai alkunsa noin 100 vuotta sitten Surrealismin ensimmäisen manifestin julkaisun (15.10.1924) myötä. Taiteilijayhdistys Yö ry juhlistaa tämän taidesuuntauksen vuosisataista perintöä ja jatkuvuutta Yö Kekri vol.3 monitaidefestivaalin muodossa 15.10.2024 - 03.11.2024. Festivaali tuo esille Surrealistisen liikkeen takana vaikuttaneita ideoita ja ennen kaikkea niiden vaikutusta ja ajankohtaisuutta nykytaiteessa.

Nyt haemme Yö ry:n jäsentaiteilijoilta kuvataiteellisia teoksia Surrealistiseen taidenäyttelyyn, joka järjestetään Yö Galleriassa aikavälillä 17.10.-3.11.2024. Teosten aiheena on Surrealismi vapaasti tulkittuna. Teosten tekniikka ja toteutustapa on vapaa, mukaanlukien audiovisuaaliset teokset. Haemme erityisesti useasta teoksesta koostuvia teossarjoja  sekä tilaan levittäytyviä installaatioita.

Näyttelyn taiteilijoille maksetaan näyttelypalkkio 100 euron suuruisen työkorvauksen muodossa.

Lähetä vapaamuotoinen teosehdotuksesi Yö ry:n yhdistyskoordinaattorille osoitteeseen producer@yory.fi. Liitä mukaan kuvia tai luonnoksia ehdottamastasi teoksesta/teossarjasta ja tiedot teoksen tekniikasta, mitoista, mahdollisesta kestosta, tekovuodesta sekä hinnasta (Hintaan lisäksi tieto peritäänkö myynnistä arvonlisäveroa). 

Liitä  ehdotukseen myös lyhyt kuvaus omasta tai taiteesi suhteesta Surrealismiin.  

Teoksia hyväksytään ainoastaan jäsentaiteilijoilta, jotka ovat maksaneet vuoden 2024 jäsenmaksun!

Ehdotusten DL on 31.7.2024

ENGLISH:

Yö Kekri vol.3 Open Call - SURREALISM / ART EXHIBITION

The Surrealist art movement began approximately 100 years ago with the publication of the first Surrealist manifesto (15.10.1924). The Artists’ Association Yö celebrates the centennial legacy and continuity of this art movement in the form of the Yö Kekri vol.3 multidisciplinary festival from October 15, 2024, to November 3, 2024. The festival highlights the ideas that influenced the Surrealist movement and, above all, their relevance and impact on contemporary art.

We are currently seeking visual artworks from members of the Artists’ Association Yö for a Surrealist art exhibition, which will be held at the Yö Galleria from October 17 to November 3, 2024. The theme of the artworks is free artistic interpretation of Surrealism. The technique and execution of the artworks are free, including audiovisual works. We particularly welcome artwork series consisting of multiple pieces and installations that expand into space.

Artists participating in the exhibition will receive an exhibition fee in the form of a €100 compensation.

Please send your informal artwork proposals to the association coordinator of The Artists’ Association Yö at producer@yory.fi. Include images or sketches of the proposed artwork/artwork series, along with information about the artwork's technique, dimensions, length (audiovisual works), year of creation, and price (in addition to the price, specify whether value-added tax is charged on sales).

Also, include a brief description of your own relationship with Surrealism in your proposal.

Only artworks from member artists who have paid the membership fee for the year 2024 will be accepted.

The deadline for submissions is July 31, 2024.

 

Yö Kekri vol.3 Open Call - SURREALISMI / ESITYKSET

(ENGLISH BELOW)

 

Surrealistinen taidesuuntaus sai alkunsa noin 100 vuotta sitten Surrealismin ensimmäisen manifestin julkaisun (15.10.1924) myötä. Taiteilijayhdistys Yö ry juhlistaa tämän taidesuuntauksen vuosisataista perintöä ja jatkuvuutta Yö Kekri vol.3 monitaidefestivaalin muodossa 15.10.2024 - 03.11.2024. Festivaali tuo esille Surrealistisen liikkeen takana vaikuttaneita ideoita ja ennen kaikkea niiden vaikutusta ja ajankohtaisuutta nykytaiteessa.

Nyt haemme osaksi festivaalia Yö ry:n jäsentaiteilijoilta esityksiä, jotka pohjautuvat joihinkin festivaalin kolmesta teemasta. Teemat ovat: 

1. Tiedostamaton mieli 

-Surrealistinen näkökulma tiedostamattomaan mieleen ja sen muotoihin kuten uniin, näkyihin, aistiharhoihin ja psyykkisiin anomalioihin.  

2. Surrealistinen luonto 

-Surrealistinen näkökulma luontoon, mukaan lukien ei-inhimillisen että inhimillisen luonnon muodot sekä eri luonnonmuotojen väliset rajankäynnit. 

3. Toteemi ja tabu

-Surrealistinen näkökulma kulttuurin arvoihin, sosiaaliseen ulottuvuuteen, pyhyyden ja sen kumoamisen kulttuurisiin muotoihin. 

Esitysten toteuttamistapa ja kesto on vapaa. Ne voivat olla musiikkia, runoesityksiä, performansseja, nukketeatteria, sirkusta tai mitä tahansa muita eri esitystaiteen muotoja tai niitä yhdisteleviä teoksia. Esitykset esitetään Yö Gallerialla aikavälillä 15.10. - 03.11.2024.

Esityksen toteuttaville taiteilijoille/työryhmille maksetaan esityspalkkio 100 euron suuruisen työkorvauksen muodossa. Valitettavasti voimme maksaa vain yhden palkkion/esitys huolimatta työryhmän koosta.

Lähetä vapaamuotoinen esitysehdotuksesi osoitteeseen producer@yory.fi. Liitä mukaan tieto esityksen kestosta ja teknistä tarpeista. Liitä ehdotukseen lyhyt kuvaus mihin festivaalin teemoista (1. Tiedostamaton mieli, 2. Surrealistinen luonto, 3. Toteemi ja tabu)  teoksesi liittyy. 

Esityksiä hyväksytään ainoastaan jäsentaiteilijoilta jotka ovat maksaneet vuoden 2024 jäsenmaksun!

Ehdotusten DL on 31.7.2024

 

ENGLISH:

Yö Kekri vol.3 Open Call - SURREALISM /  PERFORMANCES

The Surrealist art movement began approximately 100 years ago with the publication of the first Surrealist manifesto (15.10.1924). The Artists’ Association Yö celebrates the centennial legacy and continuity of this art movement in the form of the Yö Kekri vol.3 multidisciplinary festival from October 15, 2024, to November 3, 2024. The festival highlights the ideas that influenced the Surrealist movement and, above all, their relevance and impact on contemporary art.

We are currently seeking performances from members of the Artists’ Association Yö to be part of the festival. The performances should be based on some of the festival's three themes. The themes are:

  1. The Unconscious Mind

-A surrealist perspective on the unconscious mind and its forms such as dreams, visions, hallucinations, and psychological anomalies.

  1. Surreal Nature

-A surrealist perspective on nature, including forms of both non-human and human nature, as well as the boundaries between different forms of nature.

  1. Totem and Taboo

-A surrealist perspective on cultural values, social dimensions, the sacred, and cultural forms of its negation.

The method and duration of the performances are free. They can be music, poetry readings, performance art, puppet theater, circus, or any other form of performing arts or combinations thereof. The performances will be performed at the Yö Galleria during the festival from October 15, 2024, to November 3, 2024. 

The artists/teams performing the works will receive a performance fee in the form of a €100 compensation. Unfortunately, we can only pay one fee/performance regardless of the size of the team.

Please send your free from performance proposals to the association coordinator of The Artists’ Association Yö at producer@yory.fi. Include information about the duration of the performance and technical requirements. Also, include a brief description in your proposal of how your work relates to one of the festival's themes (1. The Unconscious Mind, 2. Surreal Nature, 3. Totem and Taboo).

Only performances from member artists who have paid the membership fee for the year 2024 will be accepted.

The deadline for submissions is July 31, 2024.